เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
     บริษัท สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 เพื่อขยายกิจการและมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
ในกลุ่ม Abrasives , Welding ภายใต้เครื่องหมายกาารค้า Norton และ STIกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด

     1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เชื่อมไฟฟ้า (SPOT WELDING) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
     2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษทราย ผ้าทราย (ABRASIVES PRODUCT)


     พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคคลากรให้มีความชำนาญงาน เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมถึง ตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้อย่างทั่วถึง บริษัทได้รับมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท ฯ